Tedavi yöntemleri

Tedavi

 

Amaç : Tümör eradikasyonu

    1. Makroskopik

    2. Mikroskopik

    3. Moleküler , biyolojik

Lokal/bölgesel (Rejyonel)

   - Cerrahi

   - Radyoterapi

Sistemik

   - İlaç

   - Hormon

   - Hedefe yönelik tedaviler

Kanser Tedavisi

    - Cerrahi

    - Radyasyon terapisi ( Radyoterapi)

    - Kemoterapi

    - İmmunoterapi

    - Hedefe tönelik tedaviler


Kanser tedavisinde çoğu kez tedavi kitlenin çıkartılmasıdır.Yani cerrahi olarak alınmasıdır.Amaç geride minimal kanser hücresi bırakmaktır.


Cerrahi tedavide kitlenin bulunduğu organ çıkartılır. ör.Gögüs kanserinde gögüs ve altındaki yapılar lenf nodlarıyla birlikte alınır.

Küratif kanser tedavisinde üç ana yaklaşım vardır:

   - Kanserlerin tedavisinde %50 cerrahi ana tedavi modalitesidir.

   - Kemoterapi ve Radyoterapi bunu izler:

           + Hedefe yönelik tedaviler. Önemi giderek artmaktadır. Kanser tedavisinin gelecegi bu tedavilerde yatmaktadır.

           + İmmünoterapi yani bagışıklık sistemine yönelik tedaviler ise giderek azalan yogunlukta kullanılmaya başlanmıştır. 

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi kanser hücrelerini öldürürken dokularda kaçınılmaz olarak yan etkilere neden olur. DNA yapımı, büyümeyi ve gelişme bozulur. Teratojenik etkilidir. Sekonder malignitelere neden olabilir.

Kanser tedavisi normal doku hücrelerini de etkileyebilir. En fazla etkilenebilecek olan normal hücreler hızlı bölünebilen hücrelerdir (örneğin kemik iliği, gastrointestinal sistem, üreme sistemi ve saç folikül hücreleri). Bu hücreler genellikle tedaviden kısa bir süre sonra yenilenirler.

 

İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK TEDAVİ

 

Sıklıkla: Loko-rejyonel Hastalık için örneğin,

   - Cerrahi, Işın, Kemo+Işın kullanıyoruz.

   - Lokalize kolon Ca– Kemo

   - Lokalize Gırtlak Ca- Işın

Bazen: Sistemik hastalıkta örneğin,

   - Kemo?Cerrahi?Işın

   - Yaygın Testiküler Kanser

   - Yaygın Koryokarsinoma

   - Bazı Pediyatrik Tümörler

 

ŞİKAYETLERE YÖNELİK/PALYATİF TEDAVİ

 

   - Hastalıgın geçici azaltılması

   - Semptom ve şikayetlerin tedavisi

   - İlk tanı sonrası veya primer tedavi sonrası nükste

  1- Yaşam Kalitesi

            Yaygın Prostat Kanseri -> Hormonal Tedavi

  2- Spesifik Semptomların Önlenmesi

            Kolon Kanseri -> Obstr. -> Non-Küratif rez.By-pass C         

  3- Semptomların Tedavisi

            a- Agrı (İlaç, Işın, Kemo)
            b- Tübüler organları açmak
                Özofagus: Işın, Laser, Tüp- Stent
                Bronş      : Işın, Laser
                Üretra     : Işın

  4- Destek

            Antiemetik
            Antibiotik
            Transfüzyon

 

CERRAHİ

 

AMAÇ

    - Tümör ve (+) veya olası lenfatik hastalığın tam olarak çıkarılması.
    - Takiben sınır incelemesi:
           1.Histolojik
           2.Moleküler

1. Eksizyon;küçük sınır

    İyi diff., belirgin sınırlı tümörler
    Bazal hücreli cilt ca

2. Eksizyon;geniş sınır

    Çevre normal dokunun da geniş cıkarılması
    Anatomik Lokasyon (Baş-Boyun tm: 0,5cm.)
                                         (Ekstremite Sa: 3,5 cm.)

3. En-blok rezeksiyon

    Primer tm+bölgesel lenf nodları birlikte

4. Lenf nod disseksiyonu

 

RADYOTERAPİ

 

AMAÇ

Normal dokuları, özellikle vital organları radyasyon toksisitesinden koruyarak tümörlü hücreleri yok etmek.

     1.  Eksternal (Rady. kaynağı hasta dışında)

     2.  İnternal (Rady. kaynağı hasta içinde)

              A. Intrakaviter
              B. Interstisyel

     3.  Eksternal+Internal

FRAKSİYONASYON

     Dozun fraksiyonlara bölünüp uygulanması,
     normal dokuların bu arada kendini onarması
    
     Konvansiyonel (Standart) Fraksiyonasyon
     1.8-2 Gy/Fr/Gün, 5Fr/Hafta
    
     Farklı Fraksiyonasyon
     Hiper
     Hipo
     Akselere

    - Hormon
    - Sitostatik ilaç
    - Biyolojik cevap değiştirici (İmmunoterapi)
    - Hedefe yönelik tedaviler( Küçük moleküller, antikorlar)

 

KLİNİK ÇALIŞMALAR

 

Faz I      : İlaç dozu ve toksisite
Faz II     : Tedaviye yanıt veren tümör tipi
Faz III    : Tedavinin hastalığın doğal seyrine etkisi
                Kullanılan standart tedavi ile karşılaştırma    

Kemoterapi

Antineoplastik ajanlar:

    - Alkilleyici ajanlar

    - Antimetabolitler

    - Doğal bileşikler

    - Hormon ve hormon anatagonistleri

    - Moleküler hedefe yönelik ilaçlar

    - Biyolojik yanıt modülatörleri
 

Kemoterapinin Yan Etkileri

    - Mukozit

    - Bulantı/Kusma

    - Diyare

    - Sistit

    - Sterilite

    - Miyalji

    - Nöropati

    - Alopesi

    - Pulmoner fibrozis

    - Kardiyotoksisite

    - Lokal reaksiyon

    - Renal yetmezli

    - Myelosupresyon

    - Filebit
 

Gastrointestinal toksisite:

    - Bulantı, kusma sık rastlanan kemoterapi yan etkilerindendir.

    - Diyare ve mukozit de sık görülen kemoterapi yan etkileri arasındadır.
 

Renal toksisite:

    - Her hücreye toksik olan kemoterapi böbrek hücrelerine de toksiktir.

    - Dolayısıyla tedavi sırasında bol hidrasyon gereklidir.
 

Kardiyotoksisite:

Tüm kemoterapötikler kalp kasına toksiktir ve kalp fonksiyonlarını bozabilirler.

Pulmoner toksisite:

Kemoterapi akciğere toksiktir ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.

Nöropati

Kemoterapi sinir sistemi ve beyine de toksiktir.

Diğer

Saç dökülmesi, ağızda yaralar, yutma zorluğu, ağız kuruluğu,, kanama ve enfeksiyon gibi yan etkiler ve toksik reaksiyonlar arasındadır.
VİDEOLAR TÜMÜ